rence

آخرین اخبار در مورد مداخله جویی‌ سوئیس در امور داخلی ایران

مداخله جویی‌ سوئیس در امور داخلی ایران

مداخله جویی‌ سوئیس در امور داخلی ایران به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، در ادامه مداخله جویی‌های غربی‌ها درباره موضوعات داخلی در ایران، وزارت خارجه ⁧سوئیس⁩ نیز هم راستا با آنها به اعدام‌های صبح امروز (شنبه) ۳۰ اردیبهشت ماه در ایران واکنش نشان داد. در همین خصوص سفارت سوئیس در تهران در صفحه توئیترش نوشت: وزارت خارجه سوئیس اعدام‌ صبح امروز سه مرد در ⁧ایران⁩ را، در رابطه ب ...

مداخله جویی‌ سوئیس در امور داخلی ایران

مداخله جویی‌ سوئیس در امور داخلی ایران به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، در ادامه مداخله جویی‌های غربی‌ها درباره موضوعات داخلی در ایران، وزارت خارجه ⁧سوئیس⁩ نیز هم راستا با آنها به اعدام‌های صبح امروز (شنبه) ۳۰ اردیبهشت ماه در ایران واکنش نشان داد. در همین خصوص سفارت سوئیس در تهران در صفحه توئیترش نوشت: وزارت خارجه سوئیس اعدام‌ صبح امروز سه مرد در ⁧ایران⁩ را، در رابطه ب ...

مداخله جویی‌ سوئیس در امور داخلی ایران

مداخله جویی‌ سوئیس در امور داخلی ایران به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، در ادامه مداخله جویی‌های غربی‌ها درباره موضوعات داخلی در ایران، وزارت خارجه ⁧سوئیس⁩ نیز هم راستا با آنها به اعدام‌های صبح امروز (شنبه) ۳۰ اردیبهشت ماه در ایران واکنش نشان داد. در همین خصوص سفارت سوئیس در تهران در صفحه توئیترش نوشت: وزارت خارجه سوئیس اعدام‌ صبح امروز سه مرد در ⁧ایران⁩ را، در رابطه ب ...